Katalog miejsc/firm:

21/10/2018 (niedziela), 07:00 – 21:00, Saska Kępa:

Wybory Samorządowe 2018.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 (niedziela). Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 07:00 – 21:00.

O lokalizacjach okręgowych komisjach wyborczych i wszelkich ważnych kwestiach związanych z wyborami (kto może głosować, jak głosować zamiejscowo, jak i kiedy można dopisać się do listy w okręgu wyborczym, jak mogą głosować osoby niepełnosprawne, w jaki sposób oddać ważny głos, itp.) będziemy oczywiście informować w serwisie, jak co 4 lata 🙂 .

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim datę wyborów samorządowych na niedzielę 21 października 2018 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

źródło: http://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/26240_Wybory_samorzadowe_odbeda_sie_21_pazdziernika_br

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/informacje-dla-wyborcow/czy-mam-prawo-do-glosowania


JESTEM OBYWATELEM UE, ALE NIE JESTEM OBYWATELEM POLSKIM. CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jesteś obywatelem polskim, możesz głosować w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Musisz być jednak wpisany do stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę.

Masz prawo do udziału w głosowaniu, jeżeli:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończysz 18 lat;
  2. stale mieszkasz na terenie danej gminy;
  3. nie zostałeś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie zostałeś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dotyczy to również prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem UE, ale nie jesteś obywatelem polskim, nie możesz głosować w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/informacje-dla-wyborcow/jestem-obywatelem-ue-ale-nie-jestem-obywatelem-polskim-czy-moge-glosowac-w-wyborach-samorzadowych


CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA?

Nie. W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania.

W tych wyborach głosować możesz tylko w miejscu stałego zamieszkania.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/informacje-dla-wyborcow/czy-moge-glosowac-na-podstawie-zaswiadczenia


CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO?

Nie. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/informacje-dla-wyborcow/czy-moge-glosowac-w-miejscu-pobytu-czasowego


JAK SPRAWDZIĆ / DOPISAĆ SIĘ DO REJESTRU/SPISU WYBORCÓW:

CO TO JEST SPIS WYBORCÓW?

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania.

Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/rejestr-wyborcow-i-spis-wyborcow/co-to-jest-spis-wyborcow

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIANY JEST SPIS WYBORCÓW?

Pomiędzy 20 a 6 dniem przed dniem wyborów możesz sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy Twoje nazwisko jest uwzględnione w spisie. Konieczny jest Twój pisemny wniosek w tej sprawie.

Gmina odpowie Ci, że jesteś ujęty w spisie wyborców, albo że w nim nie figurujesz (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), lub że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Jeżeli sobie tego zażyczysz, informacja ta będzie potwierdzona na piśmie.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/rejestr-wyborcow-i-spis-wyborcow/w-jaki-sposob-udostepniany-jest-spis-wyborcow

CO TO JEST REJESTR WYBORCÓW?

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

źróło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/rejestr-wyborcow-i-spis-wyborcow/co-to-jest-rejestr-wyborcow


DO KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW?

Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do którego musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Powinieneś jednak mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku. Jeżeli jednak złożysz go np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja o wpisaniu Cię do rejestru wyborców może nie być wydana w tym samym dniu.

Jeżeli złożysz wniosek w ostatnich dniach przed wyborami i decyzja o wpisaniu Cię do rejestru wyborców będzie odmowna, może to także uniemożliwić rozpatrzenie Twojej skargi na tę decyzję przed dniem głosowania.

źródło: http://www.wybieramwybory.pl/wybory-samorzadowe/rejestr-wyborcow-i-spis-wyborcow/do-kiedy-musze-zlozyc-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow


 

OKRĘGI WYBORCZE I ADRESY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

Informacje niedługo!

JAK GŁOSOWAĆ (informacje o kartach wyborczych i ich wypełnianiu):

Informacje niedługo!

Dodatkowo, dla zainteresowanych podrzucamy link do informacji o zmianach w Kodeksie Wyborczym: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/zmiana-kodeksu-wyborczego-od-jutra-nowe-zapisy-wchodza-w-zycie,103435.html