Select Page

Zarządzenia nr 2291/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem:

 1. nr 2607/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2012 r.
 2. nr 230/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2015 r.
 3. nr 1970/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2018 r.
 4. nr 1906/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2019 r.
 5. nr 1591/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 września 2021 r.
 6. nr 52/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 2291/2012

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa

Na podstawie: art. 31 w zw. z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 988, 1002, 1768 i 1783) zarządza się, co następuje:

 • 1. W związku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który wprowadza zakaz ruchu w miejscach oznaczonych znakiem typu B-1 na obszarze ograniczonym granicami Osiedla Saska Kępa: wzdłuż osi rzeki Wisły do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż al. Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi al. Waszyngtona do linii elektrycznej biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi al. St. Zjednoczonych, projektowaną al. Tysiąclecia do osi rzeki Wisły, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr 328/LI/2010 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 19.04.2010 r. wprowadza się „Regulamin wydawania i użytkowania identyfikatorów SK uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 • 2. Identyfikatory SK będą obowiązywały tylko w czasie przewidzianym w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.
 • 2a. Okres ważności Identyfikatorów SK z datą ważności do 31 grudnia 2022 r. przedłuża się do 31 grudnia 2024 r.

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy, a w zakresie dystrybucji identyfikatorów – Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Południe m st. Warszawy.
 • 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Urzędu m.st. Warszawy.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.