Select Page

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na wniosek rodziców:

 • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018–2021/2022),
 • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018–2022/2023).

Z dniem 1 września 2017 r. na terenie Dzielnicy Praga-Południe, w wyniku przekształcenia gimnazjum, powstaną 4 szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej,
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Boremlowskiej,
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama,
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej.

W związku z powyższym rodzice uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej mogą się starać o przyjęcie dziecka do tych ww. szkół podstawowych.

Wnioski (druk wniosku w pobierz tutaj) należy składać do dyrektora macierzystej szkoły podstawowej w terminie do dnia 10 marca 2017 r.

źródło:http://pragapld.waw.pl/informacja-dla-rodzic%C3%B3w-uczni%C3%B3w-obecnych-klas-iii-i-vi-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych.html#start


Jak informuje Urząd Dzielnicy Praga Południe, zgodnie z projektem ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Wybraliśmy dla Was informacje dotyczące zmian w szkołach na Kępie – informacje poniżej. Pełna informacja dot. zmian we wszystkich szkołach na Pradze Południe dostępna jest pod linkiem, na samym dole wpisu.

I. Zgodnie z  projektem ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe na Saskiej Kępie staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi:

 1. Szkoła Podstawowa nr 143,
 2. Szkoła Podstawowa nr 168 w Zespole Szkół nr 84.

II. Zgodnie z projektem ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowych gimnazjów na Saskiej Kępie:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18,
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77,
 3. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84.

III.  W związku z zapowiadaną reformą proponuje się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r.  gimnazjum na Saskiej Kępie w ośmioletnią szkołę podstawową (z oddziałami gimnazjalnymi – do 31 sierpnia 2019 r.):

 1. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi,  przy ul. Angorskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi.

IV. Utworzenie ww.  nowej szkoły podstawowej w budynkach Gimnazjum nr 18 wymaga zmiany obwodów wszystkich szkół podstawowych Dzielnicy – nową rejonizację szkół zawiera mapa (na dole wpisu).

Nowa szkoła podstawowa utworzona w budynkach Gimnazjum nr 18 począwszy od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadziła nabór dzieci/uczniów do oddziałów przedszkolnych i klas I ośmioletniej szkoły podstawowej, zgodnie z nowymi obwodami.

V.  Proponuje się włączenie z dniem 1 września 2017 r. następujących gimnazjów na Saskiej Kępie do ośmioletnich szkół podstawowych:

 1. Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykańskiej 11 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 143  w al. Stanów Zjednoczonych 27; Szkoła Podstawowa nr 143 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84, przy ul. Zwycięzców 44 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 168 z oddziałami dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 44.

VI.  Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ze względu na przepełnienie Szkoły Podstawowej nr:  143 na Saskiej Kępie:

 • klasy VII Szkoły Podstawowej nr 143 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 143, mieszczącym się przy ul. Afrykańskiej 11.

VII.  Proponuje się włączenie gimnazjum na Saskiej Kępie do liceum ogólnokształcącego:

 • 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77, przy ul. Zwycięzców 7/9 do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,  przy ul. Zwycięzców 7/9,

VIII. Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkole Podstawowej nr 143, w al. Stanów Zjednoczonych 27,
 • Nowej Szkole Podstawowej przy ul. Angorskiej 2.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr:  168 oddziały przedszkolne nie będą tworzone, ze względu na konieczność uruchomienia klas VII SP.

Pełną informację dot. zmian w wszystkich szkołach na Pradze Południe znajdźcie tutaj: http://www.pragapld.waw.pl/informacja-zarz%C4%85du-dot-zmian-w-sieci-sp.html#start