Select Page
22/01/2020 (środa), 17:00, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty (ul. Grochowska 262):

Konsultacje społeczne – Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego?

Wydarzenie FB: brak.

„W imieniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. Planu miejscowego dla Parku Skaryszewskiego.
Plan miejscowy wpłynie na rozwój Twojej okolicy. Określi też zasady ochrony terenów zieleni.

„Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr LXII/1671/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia brzegowa Jeziorka Kamionkowskiego i jej przedłużenie do zachodniej granicy Parku Skaryszewskiego,
  • od wschodu: zachodnia granica dz. ew. nr 16/1 z  obrębu 3-02-04, zachodnia granica dz. ew. nr 7 z obrębu 3-01-02, linia przedłużająca zachodnią granicę dz. ew. nr 7 z obrębu 3-01-02 do przecięcia z południową granicą dz. ew. nr 15/1 z obrębu 3-01-02;
  • od południa: południowe granice dz. ew. nr 14 i 15/1 z obrębu 3-01-02;
  • od zachodu: zachodnia granica Parku Skaryszewskiego, linia przedłużająca zachodnią granicę Parku Skaryszewskiego do południowej granicy dz. ew. nr 14 z obrębu 3-01-02.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter, pokój 27 (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego”) w terminie do dnia 13 lutego 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.”

Konsultacje trwają od 10 stycznia do 13 lutego 2020 r.

Zapraszamy na spotkanie: w środę 22 stycznia 2020 r. w godz. 17.00 – 20.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 (wejście od ul. Podskarbińskiej).

Więcej informacji na temat konsultacji oraz składania wniosków znajdziecie się na stronach internetowych:

oraz

https://konsultacje.um.warszawa.pl/plan_miejscowy_skaryszewski.