Select Page

Z okazji zimy przypominamy o odśnieżaniu przed Waszymi posesjami:

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

„Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych…”

I od razu komentarz: 
W przypadku osób mieszkających w blokach/budynkach wielorodzinnych z ustanowionym zarządcą/wspólnotą – zasady obowiązku odśnieżania są identyczne, jak w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak odpowiedzialny za usunięcie śniegu i lodu jest zarządca nieruchomości – np. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. To do nich zgłasza się pretensje, gdy na chodniku zalega śnieg.

Gdy właściciel domu, pomimo obowiązku odśnieżania chodnika nie zrobi tego, może dostać mandat – najczęściej w wysokości 100 zł, choć maksymalnie może wynieść 500 zł. 
Mandaty przeważnie wystawiają strażnicy miejscy. Nieprzyjęcie mandatu skutkuje przekazaniem sprawy do sądu grodzkiego. Ten może natomiast wymierzyć karę nawet do 5 tys. złotych.