Select Page

Nowa ustawa o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) obowiązująca od 6 września 2015 roku daje możliwość składania wniosków do organów administracji publicznej w tym także do samorządów (radny, burmistrza czy prezydenta), na którą te muszą odpowiedzieć.

Ustawa daje możliwość składania petycji osobom fizycznym i prawnym, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Ustawa o petycjach zakłada, że każdy obywatel może wystąpić z petycją, ale wyłącznie w interesie ogółu, nie własnym. Może być ona skierowana do każdej instytucji, która zarządza publicznymi pieniędzmi.

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo elektronicznie. W tym drugim przypadku petycja może (nie musi) być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub obsługującego go urzędu niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji i datę jej złożenia.

Art. 10 ustawy mówi, że petycja powinna być rozpatrzona w terminie do 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji otrzyma podobne petycje, może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji. Może też nie rozpoznać takiej petycji, która pokrywała się z wcześniej rozpoznaną. 

Dla ułatwienia, dzięki jednemu z naszych radnych Panu Dariuszowi Lasockiemu, podrzucamy Wam wzór petycji (do pobrania, po kliknięciu w obrazek).

Screen Shot 09-09-15 at 01.36 PM