Select Page

Wraz z Urzędem Dzielnicy Praga Południe, przypominamy, że 31 marca b.r. upływa termin wnoszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu.

„Zgodnie z art.71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) z dniem 31 marca upływa termin wnoszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu za rok bieżący.
Na podstawie ust.7 ww. art. 71 ugn. w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczna pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.
Opłaty należy regulować bez wezwania.

Informujemy również, że osoby o niskich dochodach przypadających na członka gospodarstwa domowego, na podstawie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych załączając dokumenty o osiągniętych dochodach w roku poprzedzającym rok, za który należna jest opłata.

Według art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami, znowelizowanego ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1509) od dnia 23 sierpnia 2017r. :

  • wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona;
  • do bonifikaty uprawnieni są użytkownicy wieczyści zamieszkujący i gospodarujący na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Ponadto do uzyskania bonifikaty uprawnione są osoby, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekroczył w danym roku połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego co roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mogą taki wniosek złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na uzasadniony wniosek użytkownika wieczystego, złożony w terminie do dnia 17 marca roku, za który obowiązuje opłata, możliwe jest także ustalenie innego terminu zapłaty należnej opłaty.”

Więcej informacji na temat możliwości zmiany terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego znajdziecie na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zmiana-terminu-zaplaty-oplaty-rocznej-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-gruntu