Select Page
Od 5 marca 2014. w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowana oferta warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych.
  • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2009 – 2011 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl
  • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2008 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową: warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Od 12 marca 2014 r. rodzice będą mogli wprowadzić dane dziecka do systemu i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej.

TERMINARZ rekrutacji PRZEDSZKOLA:

Data Zdarzenie
5 marca (godz. 10.00) Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków)
od 5 marca do 11 marca Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym
od 12 marca do 25 marca Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie
od 12 marca do 26 marca Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne
28 kwietnia – godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia
od 28 kwietnia do 7 maja Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
9 maja – godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte
od 9 maja Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego
6 czerwca (godz. 16.00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
od 6 czerwca (od godz. 16.00) do 12 czerwca Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca
od 6 czerwca od godz. 16.00 do 13 czerwca Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
18 czerwca – godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 18 czerwca od godz.13.00 do 24 czerwca Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
25 czerwca – godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
od 25 czerwca Uruchomienie procedury odwoławcze
29 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

TERMINARZ rekrutacji SZKOŁY PODSTAWOWE:

Data Zdarzenie
5 marca (godz.10.00) Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym dla rodziców podglądu oferty szkół (bez możliwości rejestracji wniosków)
12 marca Uruchomienie w systemie pełnej oferty szkół podstawowych oraz możliwość wypełniania wniosków/zgłoszeń
z systemie
od 12 marca do 25 marca Zapisy w systemie – rodzice dzieci urodzonych w roku 2008 oraz w roku 2007, wypełniają elektroniczny wniosek/zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej
od 12 marca do 26 marca (w godzinach pracy szkoły) Składanie wniosków o przyjęcie do dyrektora szkoły – rodzice składają podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty /oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w szkole pierwszego wyboru.UWAGA! Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o miejsce w klasach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.
od 26 marca do 06 kwietnia Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych – rodzice umożliwiają dziecku udział w próbie sprawności fizycznej.UWAGA! do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej – przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić ww. orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.
UWAGA! kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych obowiązuje – tak jak wszystkich kandydatów – ostateczny termin składania wniosków do szkół tj. 26 marca – pomimo, iż próby sprawności fizycznej trwają do 6 kwietnia.
28 kwietnia (godz.13.00) Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . Rodzice sprawdzają w systemie lub w szkole pierwszego wyboru, czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia.
od 28 kwietnia od godz. 13.00 do 7 maja (godzinach pracy szkoły) Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają
w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.
9 maja (godz. 13.00) Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
od 9 maja Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanieod rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
6 czerwca (godz. 16.00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym informacji o wolnych miejscach
od 6 czerwca od godz. 16.00 do 12 czerwca Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
od 9 czerwca do 13 czerwca (w godzinach pracy szkoły) Złożenie wniosku do dyrektora szkoły – rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria w szkole pierwszego wyboru .UWAGA ! na wolne miejsca do oddziałów sportowych ubiegać się mogą kandydaci, którzy przeszli pozytywnie próbę sprawności fizycznej i posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
UWAGA ! Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w klasach integracynych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.
od 18 czerwca od godz. 13.00 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
od 18 czerwca do 24 czerwca (w godzinach pracy szkoły) Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają
w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.
od 25 czerwca od godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym
25 czerwca Uruchomienie procedury odwoławczej
29 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym informacji o wolnych miejscach

Więcej informacji TUTAJ