Select Page

Niepełnosprawni, uprawnieni do udziału w referendum ws. odwołania prezydent Warszawy, do 22 września mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Do 3 października pełnomocnika, który zagłosuje za nich, mogą ustanowić niepełnosprawni i osoby starsze.

Głosować korespondencyjnie mogą uprawnione do udziału w referendum osoby mające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także osób z orzeczeniem organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także osób o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w urzędzie dzielnicy – ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • oświadczenie o wpisaniu tej osoby do rejestru wyborców w gminie,
  • oznaczenie referendum, którego dotyczy, a także
  • adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet referendalny (koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcja głosowania korespondencyjnego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W zgłoszeniu można też zażądać przesłania brajlowskiej nakładki na kartę do głosowania. Pakiet referendalny uprawniona osoba otrzyma najpóźniej na siedem dni przed dniem referendum.

Na składanie w urzędach dzielnic wniosków o dopisanie do spisu w wybranym, dostosowanym do potrzeb obwodzie głosowania, niepełnosprawni mają czas do 29 września.

W tym celu muszą złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie właściwym dla tego lokalu.

Informacja o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie podana najpóźniej w 30. dniu przed dniem referendum.

źródło http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Warszawa-niepelnosprawni-moga-glosowac-w-referendum-korespondencyjnie,133724,10.html