Select Page

Jak informuje Urząd Miasta st. Warszawa, zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian.
Z uwagi na obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Okres do wejścia w życie nowego rozporządzenia m.st Warszawa wykorzysta na przygotowania systemu odbioru odpadów do płynnego przejścia na nowe zasady.

Na jakie zmiany od 2019 roku należy się przygotować?

W dniu 01.07.2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, co oznacza wprowadzenie ujednoliconych zasad segregacji śmierci, i to jeszcze surowszych od dotychczasowych. Nowe przepisy są pokłosiem regulacji unijnych, które nakładają na Polskę obowiązek ich wdrożenia.

Zgodnie z nowymi przepisami odpady powinny być zbierane do czterech różnych pojemników:

  • do niebieskich z napisem „Papier” trafią odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
  • do zielonych z napisem „Szkło” będą wrzucane wszelkie odpady szklane, przy czym możliwy jest tutaj jeszcze bardziej rygorystyczny podział na „Szkło kolorowe” do zielonego pojemnika i „Szkło bezbarwne” do białego,
  • do żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” trafią odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • do brązowych z napisem „Bio” będą wrzucane odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Możliwe jest także zbieranie odpadów w workach, jednakże w każdym worku muszą znajdować się tylko poszczególne rodzaje odpadów (bez mieszania), które następnie trafią do konkretnych pojemników.

Pojemniki niespełniające wymogów nowego rozporządzenia trzeba dostosować do nowych regulacji bądź zastąpić je odpowiednimi pojemnikami w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów, co oznacza, że do dnia 01.07.2022 r. wszystkie pojemniki powinny wyglądać tak, jak to zakłada rozporządzenie.

Jednakże pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów muszą zostać chociaż oznaczone stosownymi napisami w ciągu 6 miesięcy, czyli do końca roku 2017.

Co ważne dla właścicieli nieruchomości, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które to umowy określają odmienne wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów, zachowują swoją ważność do końca czasu trwania umów, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2021 r.

Przypominamy, że wszelkie bieżące informacje dot. gospodarki odpadami (śmieci), w tym harmonogramy odbiorów z poszczególnych dzielnic znajdziecie tutaj: http://czysta.um.warszawa.pl/czysta

Dokładny harmonogram odbioru śmieci w Waszym budynku możecie sprawdzić na stronie Lekaro: http://lekaro.pl/harmonogram/, tam także możecie zamówić kontener na śmieci: http://lekaro.pl/oferta/wynajem-kontenerow/, a także (na przykład) zamówić wymianę piasku w piaskownicy: http://lekaro.pl/oferta/dostawa-piasku/.