Select Page
Od 17 października stolica znajdzie się w strefie czerwonej. Oznacza to kolejne obostrzenia i zmiany dotyczące funkcjonowania transportu publicznego, szkół, placówek handlowych czy organizacji zgromadzeń i imprez sportowych.

W czwartek, 15 października rząd ogłosił nowe zasady bezpieczeństwa i rozszerzył listę powiatów i miast w strefie czerwonej – znalazła się na niej również Warszawa.

W strefie czerwonej będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych (od soboty, 17 października),
 • zakaz organizacji imprez okolicznościowych – wesel, konsolacji i innych (od poniedziałku, 19 października),
 • nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 podczas uroczystości religijnych,
 • max. 10 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych,
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego (tak jak w strefie żółtej):

 • lokale gastronomiczne otwarte w godz. 6.00 – 21.00. Zajęty tylko co drugi stolik. Po godz. 21.00 tylko posiłki na wynos,
 • w transporcie publicznym zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc,
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność,
 • zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

źródło: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-w-strefie-czerwonej

Więcej informacji o stanie przygotowań #covid w Warszawie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-w-walce-z-covid-19-informacja-prezydenta

Jak informuje Kancelaria Premiera, od 17.10 zasady strefy czerwonej #COVID zaczną obowiązywać w Warszawie.

Informacje o tym jakie są szczegółowe wytyczne można znaleźć m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA STREFY CZERWONEJ I ŻÓŁTEJ:
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje: od 25 lipca 2020

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej – na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lasie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Ważne!  Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Ważne! Od 10 października Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Obowiązuje: od 10 października 2020

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

Ograniczenie dotyczy: organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Na czym polega?

Zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności – taka sama zasada obowiązuje w kinach. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.

Wydarzenia kulturalne na otwartym powietrzu mogą być organizowane z udziałem nie więcej niż 100 osób. Dotyczy to zarówno strefy żółtej, jak i czerwonej. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

W strefie żółtej wydarzenia kulturalne mogą się odbywać również na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) – tu również obowiązuje zasada udostępnienia publiczności nie więcej niż 25 % liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, czyli co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m oraz zasłaniania ust i nosa.

Obowiązuje: do odwołania

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega?  Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W strefie czerwonej środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 100% liczby miejsc siedzących, albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązuje: do odwołania

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W strefie czerwonej obowiązuje limit osób, które uczestniczą w uroczystościach religijnych. Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust.

W strefie czerwonej w mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Możliwe jest 50% obłożenia budynku kościoła lub innego obiektu kultu religijnego. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

W pozostałej części kraju w mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakryć usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Obowiązuje: od 10 października 2020

ZGROMADZENIA

Ograniczenie dotyczy: ilości osób uczestniczących w zgromadzeniu.

Na czym polega? W całym kraju, również w strefie czerwonej, w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Obowiązuje: od 10 października 2020

ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW

Ograniczenie dotyczy: organizacji targów i kongresów.

Na czym polega? W strefie czerwonej nie można organizować konferencji i targów. W pozostałej części kraju obowiązują ograniczenia.

W całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej, organizacja tego typu wydarzeń jest dozwolona. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos. Udostępniona może być maksymalnie połowa miejsc. W miejscu odbywania się imprezy może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE

Ograniczenie dotyczy: funkcjonowania wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego.

Na czym polega? Tego typu miejsca pozostają zamknięte w strefie czerwonej. W pozostałej części kraju mogą funkcjonować. Istnieje jednak obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Obowiązuje: od 10 października 2020 r. 

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Ograniczenie dotyczy: liczby osób, które mogą wziąć udział w uroczystościach i przyjęciach okolicznościowych.

Na czym polega? Do 16 października w strefie czerwonej w tego typu wydarzeniach może uczestniczyć 50 osób, w pozostałej części kraju – 100 osób.

Od 17 października – w strefie czerwonej 50 osób, natomiast w pozostałych powiatach w kraju – 75 osób.

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

W całym kraju obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.

Obowiązuje: do odwołania

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA UCZELNIACH

Sposób, w jaki szkoły wyższe organizują kształcenie w roku akademickim 2020/2021 zależy od władz uczelni. To one mają najlepsze rozeznanie, jeśli chodzi o możliwość zorganizowania kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie musi odbywać się w formie tradycyjnej. Niezależnie od wybranej formy, należy pamiętać o aktualnych wymogach sanitarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji w danym powiecie.

Zalecanym sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie stacjonarnej.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Dzieci pracujących rodziców mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od  6 maja organy prowadzące te placówki mogły je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

 
CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

W całym kraju, również w strefie czerwonej, zniesione są ograniczenia dotyczące działalności galerii i centrów handlowych. Pamiętaj jednak, że masz obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Zniesiony został limit dotyczący liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie.

Obowiązuje: od 30 maja 2020

GODZINY DLA SENIORÓW

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Obowiązuje od: 15 października 2020

GASTRONOMIA

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

W całym kraju, również w strefie czerwonej, w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Istnieje także limit – 1 osoba na 4 m2.

Obowiązuje: od 10 października 2020

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE

W całym kraju salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Obowiązuje: od 18 maja 2020

SALONY TATUAŻU I PIERCINGU

W całym kraju salony tatuażu i piercingu mogą działać w reżimie sanitarnym.

Obowiązuje: od 30 maja 2020

HOTELE

Restauracje i bary hotelowe są otwarte i mogą serwować gościom posiłki na sali – zasady jak przy restauracjach i barach.

Obowiązuje: od 10 października 2020

Ważne! Od 6 czerwca w hotelach mogą działać baseny, siłownie i kluby fitness.

Ważne! Zakazana jest działalność klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

SIŁOWNIE I KLUBY FITNESS

W strefie czerwonej działalność jest dopuszczalna pod warunkiem aby na siłowni, w centrum, w klubie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

W pozostałej części kraju działalność dopuszczalna jest pod warunkiem, aby na siłowni, w centrum, w klubie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Obowiązuje: od 10 października 2020

BASENY I AQUAPARKI  

Zarówno w strefie czerwonej, jak i w pozostałej części kraju, baseny i aquaparki pozostają otwarte.

Ograniczono limit osób korzystających z aquaparku do 75 % obłożenia obiektu.

Ważne! Na basenach publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie) – nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25 % przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany  dystans społeczny – 1,5 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który jest z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Obowiązuje: od 10 października 2020

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Osoby uprawiające sport wyczynowo są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Obowiązuje: od 10 października 2020

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

W strefie czerwonej współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W pozostałej części kraju na stadionach i boiskach może być zajęte co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

W strefie żółtej w zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Obowiązuje: od 10 października 2020

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – również w przypadku leczenia uzdrowiskowego, leczenia sanatoryjnego dzieci.

Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA! Powyższe zasady mogą różnić się w stosunku do wytycznych dla powiatów przyporządkowanych do obszaru czerwonego i żółtego.

Kompletne i aktualne informacje znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia