Select Page

Przypominamy, że na podstawie

art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

na terenie m.st. Warszawy nie można spalać liści ani ściętej trawy

ponieważ tzw. „odpady zielone”, w skład których wchodzą te pozostałości roślinne,

objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.