Select Page

Egzamin końcowy gimnazjaliści będą pisać 23, 24 i 25 kwietnia.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie z użyciem elektronicznego systemu rekrutacji, który zostanie udostępniony kandydatom 12 maja 2014r. od godz. 10.00.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w terminach określonych w harmonogramie dostępnym na stronie Biura Edukacji.

Rekrutacja przez internet
Obowiązuje elektroniczna rekrutacja. Adres: www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl będzie udostępniony uczniom 12 maja od godz. 10. Nabór elektroniczny oznacza, że nie trzeba biegać do każdej szkoły z dokumentami. I że nastolatek będzie przyjęty tylko do jednej klasy. Wcześniej najlepsi dostawali się nawet do dziesięciu liceów. Zanim zdecydowali się, którą szkołę wybrać, blokowali miejsce pozostałym uczniom.

Wybierz szkołę, wybierz klasę

Choć kandydat może wybrać tylko trzy szkoły, to w każdej z nich może zaznaczyć tyle klas, ile chce, i stworzyć całą listę. Dostanie się tylko do jednej klasy, choćby punktów wystarczało mu do każdej, którą sobie upodobał. Trafi do tej, którą postawił najwyżej na swojej liście (i oczywiście zdołał pokonać konkurencję). Uwaga! Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, układając listę szkół i klas, mogą wybrać dowolnie: jako pierwsze oddziały integracyjne, a potem ogólnodostępne lub na odwrót.

Ważne terminy

5-9 maja – uczniowie miejskich gimnazjów odbierają loginy i hasła do swoich kont.

Od 12 maja, godz. 10, do 23 maja do godz. 15 – logowanie do systemu. Uwaga! Gimnazjaliści spoza Warszawy i ze szkół niepublicznych sami zakładają konta. Trzeba wybrać szkołę i oddział. Wydrukować wniosek (musi być podpisany przez kandydata i oboje rodziców) i zanieść do szkoły numer jeden na liście (czyli szkoły pierwszego wyboru). Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów stosowanych w przypadku tej samej liczby punktów (lista tych dokumentów na stronie www.edukacja.warszawa.pl).

Kandydaci do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego biorą z tych szkół potwierdzenie, że prawidłowo złożyli dokumenty.

Kandydaci na miejsca integracyjne składają w każdej szkole z klasami integracyjnymi ze swojej listy kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

27 maja – 6 czerwca – czas na zorganizowanie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. Wyniki będą ogłoszone 13 czerwca o godz. 15. Uwaga! 25 czerwca o godz. 13 odbędzie się dodatkowy sprawdzian dla kandydatów, którzy nie mogli do niego przystąpić wcześniej (przyczyny losowe trzeba udokumentować). To też termin dla uczniów, którzy zdecydowali się na klasę dwujęzyczną dopiero teraz i przeprowadzili całą procedurę zmiany wyboru szkół. Wyniki będą ogłoszone 26 czerwca o godz. 15.

Termin próby sprawności fizycznej dla uczniów startujących do klas sportowych wyznacza szkoła.

Między 20 czerwca, godz. 10, a 24 czerwca, godz. 16 – czas na zmianę decyzji. Można inaczej ułożyć listę, skreślić albo dodać szkołę lub oddział. To również termin złożenia wniosku przez uczniów, którzy mieli uzasadnione przyczyny, żeby tego nie zrobić wcześniej. Kandydat idzie wtedy do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców, anuluje wniosek, odbiera załączniki i wprowadza do systemu nowe informacje. Potem drukuje nowy wniosek (pamiętajcie o podpisach!) i składa go do szkoły, która teraz będzie szkołą pierwszego wyboru.

Od 26 czerwca od godz. 14.30 do 27 czerwca do godz. 9 – kandydaci z miejskich gimnazjów z Warszawy zaglądają do systemu i sprawdzają, czy ich szkoła wprowadziła poprawnie oceny ze świadectwa, egzaminu i informacje o innych osiągnięciach. Uwaga! Jeśli odkryjecie błąd, trzeba pójść do gimnazjum i poprosić o korektę.

Od 27 czerwca od godz. 9 do 30 czerwca do godz. 13 – uczniowie spoza Warszawy i z niepublicznych gimnazjów wpisują do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu i osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

Od 27 czerwca od godz. 11 do 30 czerwca do godz. 16 – kandydat znów idzie do szkoły pierwszego wyboru z kopią świadectwa i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innymi dokumentami. Uwaga! Im wcześniej, tym lepiej, bo można sprawdzić ponownie, czy w systemie nie ma błędów przy obliczaniu punktów. Jeśli coś się nie zgadza (np. liceum nie uwzględniło sukcesu w zawodach), trzeba iść do szkoły pierwszego wyboru, żeby zrobiła poprawkę.

3 lipca do godz. 16 – szkoły wywieszają listy zakwalifikowanych oraz kandydatów, którym się nie udało. Po godz. 16 będą też dostępne w systemie. Uwaga! Jesteś na liście, ale to jeszcze nie koniec rekrutacji.

Między 4 lipca od godz. 8 a 7 lipca do godz. 16 – kandydat musi potwierdzić, że zacznie naukę w szkole, do której się dostał. Potwierdzeniem będzie złożenie oryginałów dokumentów.Uwaga! Kandydaci do szkół zawodowych dostaną skierowanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w określonym zawodzie. Trzeba je dostarczyć do 25 sierpnia. Jeśli ktoś przegapi termin złożenie oryginałów dokumentów,nie zostanie przyjęty do szkoły.

8 lipca do godz. 16 – proces rekrutacji się skończy, a szkoły wywieszą listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. Przez internet będzie to można sprawdzić po godz. 16.

Rekrutacja na bis i odwołania

8 lipca szkoły podadzą informację o wolnych miejscach. To ważne dla uczniów, którym nie uda się przy pierwszym podejściu. Można też odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej – nawet do sądu. Każdy kandydat może jednocześnie wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej i odwoływać się. To dwie różne drogi.

źródło gazeta.pl