Select Page

Startuje nabór do zespołów ds. budżetu partycypacyjnego!

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Termin: 29.10

Godzina: 17.30-18.30

Miejsce: sala konferencyjna, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, ul. Grochowska 262.

 

Spotkanie dla mieszkańców

Termin: 29.10

Godzina: 19.00-20.00

Miejsce: sala konferencyjna, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, ul. Grochowska 262.

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego. W tym roku o wiele większy nacisk zostanie położony na dyskusje mieszkańców zarówno nad potrzebami rozwojowymi dzielnic, jak i nad złożonymi projektami. Mieszkańcy będą mieli do podziału ponad 50 mln zł, czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu.

(…)

W każdej dzielnicy oraz w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy zostaną wyznaczeni koordynatorzy, którzy będą czuwali nad prawidłowym przebiegiem budżetu partycypacyjnego. Dodatkowo do końca października 2014 r. zostaną powołane dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego, składające się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych dzielnicy, radnych osiedlowych i urzędników. Ich zadaniem będzie wypracowywanie szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, monitorowanie i wspieranie przebiegu budżetu.

To na podstawie ustaleń Zespołów podjęte zostaną decyzje dotyczące m.in. podziału dzielnic na mniejsze obszary terytorialne lub jego braku, podziału ogólnej kwoty dostępnej w dzielnicach pomiędzy ww. obszary, czy ewentualnego ustalenia górnych limitów kosztów realizacji jednego projektu. Prace związane z realizacją budżetu partycypacyjnego wspierać będzie powołana w ubiegłym roku Rada ds. budżetu partycypacyjnego działająca przy Prezydencie m.st. Warszawy, dzięki której wsparciu i zaangażowaniu wypracowane zostały nowe zasady budżetu partycypacyjnego na 2016 rok.

W tym roku o wiele większy nacisk zostanie położony na dyskusje mieszkańców zarówno nad potrzebami rozwojowymi dzielnic, jak i nad złożonymi projektami. W tym celu zostaną zorganizowane spotkania podczas których warszawiacy będą mogli wyrazić swoje opinie oraz porozmawiać z przedstawicielami władz poszczególnych dzielnic. Dyskusje będą również toczyły się na specjalnym forum internetowym, które ruszy na początku przyszłego roku.

2015-01-17: start przyjmowania projektów do budżetu partycypacyjnego!

Przyjmowanie projektów będzie trwało od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.

Istotną zmianą będzie przeprowadzanie weryfikacji projektów dwustopniowo. W pierwszej kolejności wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione pod kątem podstawowych kryteriów, takich jak np. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każdy będzie miał wówczas możliwość poprawienia swojego projektu.

Zanim odbędzie się weryfikacja szczegółowa, projekty zostaną przedstawione wszystkim mieszkańcom. Na podstawie przeprowadzonych dyskusji każdy projektodawca będzie mógł udoskonalić złożony przez siebie projekt jeszcze zanim zostanie on poddany weryfikacji szczegółowej. Do tego etapu zostanie skierowanych 50 projektów z danego obszaru terytorialnego, wybranych przez samych projektodawców.

W odróżnieniu od ubiegłej edycji budżetu partycypacyjnego ewentualne braki stwierdzone podczas weryfikacji szczegółowej nie będą stanowiły bezpośredniej podstawy do odrzucenia projektu. Będą one natomiast mogły zostać usunięte przez pracowników urzędu miasta oraz warszawskich jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z projektodawcą.

Finałem będzie 11-dniowe głosowanie (16 – 26 czerwca 2015 r.), w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w roku budżetowym 2016. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednym wybranym przez siebie obszarze terytorialnym dzielnicy.

Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie UM!