Select Page

Jak informuje Urząd Dzielnicy Praga Południe, w dniach 23.01.2017 r.- 28-02-2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-20.00 pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga – Południe, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 144 Ordynacji podatkowej, będą dostarczać mieszkańcom Dzielnicy decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2017.

Do obowiązków pracowników należy:

  • doręczenie przesyłki po uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy wraz z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru,
  • udzielanie adresatowi informacji dotyczącej doręczanej korespondencji urzędowej oraz miejsc, w których można dokonywać bezprowizyjnej wpłaty.

Doręczyciele nie są uprawnieni do pobierania od mieszkańców opłat z tytułu podatku od nieruchomości jak również żadnych opłat z tytułu doręczenia decyzji.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy Pani Grażyna Wysocka tel. 22 44-35-280, gwysocka@pragapld.waw.pl

Jednocześnie ponownie informuję, że wpłat gotówkowych na rachunki Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy można dokonywać bezprowizyjnie w niżej wymienionych placówkach oraz w kasie Urzędu przy ul. Grochowskiej 274.